Közhasznúsági jelentés

2010. évi

 

 

 

 

I.                           Számviteli beszámoló / mérleg, eredmény levezetés /

II.                         Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

III.                      Kimutatás a vagyon felhasználásáról

IV.                      Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

V.                        Kimutatás a kapott támogatásokról

VI.                      Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról

VII.                   Beszámoló a közhasznú tevékenységről

 

 

 

 

Debrecen, 2011. március 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 4031. Debrecen, Derék  u. 142 sz. X/81.

Statisztikai számjele: 18564462-9262-521-09

                Adószáma:188991512-1-09

 

                                       KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ         
                                           EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010 ÉV                                        

                                                                                       adatok E Ft-ban

Sor-

szám

 

                   A tétel megnevezése

 

 

Előző év

Előző év (ek)

helyesbítése

 

  Tárgyév

  a

                        b

      c

         d

         e

  1.

A. Befektetett eszközök (2-5.sorok)

0

 

284

  2.

   I. IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

  3.

 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

 

 

284

  4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

  5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖKÉRTÉKHELYESBITÉSE

 

 

 

  6.

B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)

563

 

322

  7.

  I. KÉSZLETEK

 

 

 

  8.

 II. KÖVETELÉSEK

467 

 

 

  9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

 10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

96

 

322

 11.

                                           C. Aktív időbeli elhatárolások

         

 

 

 12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

407

 

606

 13.

                                           D. Saját tőke (14.-19. sorok)

370

 

412

 14.

  I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE

50

 

50

 15.

 II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY

355

 

321

 16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

 17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

 18.

 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

      / KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL /

-35

 

41

 19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

          

 

 

 20.

                                           E. Céltartalék

 

 

 

 21.

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

193

 

194

 22.

  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 23.

 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

193

 

194

 24.

                                           G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

     

 25.

                                           FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(13.+20.+21.+24. sor)

563

 

606

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 4031. Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81.                                                                

 

     KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

                                                          2010. évben adatok E Ft-ban

  Sor-

szám

 

              A tétel megnevezése

 

Előző év

Előző év/ek/

helyesbítései

 

Tárgyév

    a

                                       b

     c

         d

      e

    1.

A.      Összes közhasznú tevékenység bevétele

  / 1.+2.+3.+4.+5./

13.437

 

28.088

    2.

    1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

 

    3.

      a) alapítótól

 

 

 

    4.

      b) központi költségvetéstől

12.081

 

27.482

    5.

      c) helyi önkormányzattól

 

 

 

    6.

      d) társadalombiztosítótól

 

 

 

    7.

      e) egyéb, ebből 1%    

 

 

 

    8.

    2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

    9.

    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

  10.

    4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

  11.

    5. Egyéb bevétel

1.356

 

606

  12.

                                           B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

  13.

C. Összes bevétel (A+B)

13.437

 

28.088

  14.

                                           D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

     (1.+2.+3.+4.+5.+6. )

13.472

 

28.047

  15.

    1. Anyagjellegű ráfordítások

477

 

243

  16.

    2. Személyi jellegű ráfordítások

234

 

316

  17.

    3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

  18.

    4. Egyéb ráfordítások

12.761

 

27.488

  19.

    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

  20.

    6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

  21.

                                           E. Vállalkozási tevékenység ráfordítása

     ( 1.+2.+3.+4.+5.+6. )

0

 

0

  22.

    1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

  23.

    2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

  24.

    3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

  25.

    4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

  26.

    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

  27.

    6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

  28.

F. Összes ráfordítás (D+E)

13.472

 

28.047

  29.

                                           G. Adózás előtti eredménye (B-E)

-35

 

41

  30.

                                           H. Adófizetési kötelezettség

 

 

 

  31.

                                           I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

  32.

                                           J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-35

 

41

 

 

 

                                          

         TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

  33.

                                           A. Személyi jellegű ráfordítások

                                          

  34.

     1. Bérköltség

 

  35.

     ebből: - megbízási díjak

 

  36.

                - tiszteletdíjak

 

  37.

     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

315

  38.

     3. Bérjárulékok

1

  39.

                                           B. a szervezet által nyújtott támogatások

 

  40.

                                           C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

27.482

  41.

D. Továbbutalt támogatás

27.482

 

 

II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2010. évben

 

Támogat-

tást nyújtó neve

 

Kapott támogatás

 

Felhasznált

összege

 

 

Átvitel

összege

Visszafizetet

összeg

Elszá-molás

határ-

ideje

idő- pont-

ja

 

célja

 

összege

 

áthozat

előző

évi

tárgy

évi

MÁK

2010.01.12

 

2.793.316

 

 

2.793.316

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-02.10

 

2.793.316

 

 

2.793.316

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-03-10

 

2.793.316

 

 

2.793.316

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-04-09

 

2.793.316

 

 

2.793.316

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-05-10

 

2.240.770

 

 

2.240.770

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-06-10

 

1.300.932

 

 

1.300.932

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-07-09

 

2.314.247

 

 

2.314.247

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-08-10

 

2.314.247

 

 

2.314.247

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-09-10

 

2.314.247

 

 

2.314.247

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-10-08

 

2.314.247

 

 

2.314.247

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-11-10

 

2.314.247

 

 

2.314.247

0

 

2011-01-31

MÁK

2010-12-20

 

1.196.119

 

 

1.196.119

0

 

2011-01-31

Össz:

 

 

27.482.320

 

 

27.482.320

 

 

 

 

 

 

 

Az államkincstár kiutalt normatív támogatása 2010. évben 27.482.320.-Ft volt. Ebből:

-       havi rendszeres oktatási normatíva  27.482.320 -Ft,

-       ingyenes tankönyvtámogatás           -Ft,

-       általános tankönyvtámogatás          -Ft,

-       informatikai normatíva                   -Ft,

-       szakmai vizsga támogatása             -Ft,

-       érettségi vizsga támogatása             -Ft.

 

 

A Nemes Gimnázium és Szakiskola működtetésére kiutalásra került a 2010 évben.27.482.320 Ft

 Az állami normatíva teljes összege felhasználásra került 2010-ben.

 

 

               III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2010. évben

 

 

Megnevezés

Előző évi

   összeg          

      EFt

Tárgyévi

  összeg

     EFt

                     Változás

 

               %

            EFt

 

    +

    -

     +

      -

 

                                           Saját tőke

370

412

     1,73

 

     7

 

 

 

                 Induló tőke

                 Eredmény

50

355

50

321

 

 

   9,6

 

  

 

    34

 

 

Tárgyévi eredmény:

-35

41

17,1

 

   76

 

 

 

- közhasznú tevékenység eredménye

- vállalkozási tevékenység eredménye

-35

41

  17.1

 

   76

 

 

 

 

                                           Kötelezettségek

193

194

 

   0,52

      1

 

 

 

Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Források összesen:

 

563

606

  7,6

 

    43

 

 

                     

 

A saját tőke 412.-Eft.

 

Bevételek:

A bevételek: 28.088 .-Eft, ebből :

-       közhasznú célú működésre kapott támogatás 27.482.-Eft,

.

 

2010.évben vállalkozási tevékenységből nem volt bevétele az alapítványnak.

 

A bevételek összesen: 28.088.-Eft.

 

Kiadások:

A közhasznú tevékenység ráfordításai28.047 .-Ft, ebből:

-       anyagjellegű ráfordítás 243.-Eft,

-       egyéb ráfordítás 27.804.-Eft,

-       rendkívüli ráfordítás .-Eft.

 

Az eredménykimutatás szerint a 2010. évi összes bevétel 28.088 -Eft, az összes ráfordítását 28.047 EFt, a közhasznú eredmény 41.-Eft.. Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola  27.482.-eFt juttatásként kapott

 

 

 

 

IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2010. évben

 

 

                                           Juttatás megnevezése

                                                 Juttatás összege

                                                             Változás

Előző évi

      EFt

Tárgyévi

      EFt

         %

   +             -

      Eft

 +               -

Közhasznú tevékenység keretében / nem pályázati úton / nyújtott

pénzbeli juttatások összesen:

               ebből adómentes:

nem pénzbeli juttatások összesen:

               ebből: adómentes

                          adóköteles

 

Pályázóknak továbbadott támogatások / kötelezettségként nyilvántartott összegből /

             pénzösszeg

             eszközérték

 

Pályázóknak adott juttatások / bevételként nyilvántartott összegből /

            pénzösszeg

            értékösszeg

 

Egyéb:

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

12.760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.760

 

 

 

 

 

 

 

 

27.482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.482

 

 

 

 

 

 

 

 

215,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.722

 

Egyéb cél szerinti /nem közhasznú / tevékenység keretében nyújtott

            pénzbeli juttatás

            nem pénzbeli juttatás

 

Egyéb:

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. évben az alapítvány 27.482.-Eft összegben adott juttatást:

- a fenntartásában működő Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és  Szakiskola  27.482.-EFt-ot,

Ebből:

-       27.482..-Eft.-ot pénzbeli juttatásként,

 

 

 

 

 

 

 

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2010. évben:

 

Szám

 

                                           Támogató megnevezése

 

Támogatott cél

                                            Támogatás összege

                   Változás

                                           előzel

 

 

     EFt

                       tárgyévi

       EFt

          %

    +        -

         Eft

    +             -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

Központi költségvetési szerv

Elkülönített állami pénzalap

Helyi önkormányzat és szervei

Kisebbségi települési önk.

Települési önkorm.társulása

Pályáztató

Magánszemélyek

Egyéni vállalkozók

Jogi személyiségű társaságok

Jogi szem. nélküli társaságok

Közhasznú szervezetek

SZJA 1%

Egyéb

oktatás

 

 

 

 

 

oktatás

oktatás

oktatás

oktatás

 

oktatás

12.080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.330

27.482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

227,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,1

 

 15.402

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

 

Összesen:

 

13.410

28.042

227,5

42,1

15.402

770

 

2010 évben a közhasznú működéshez kapott támogatás 28.042..-EFt, ebből:

- központi költségvetési szervtől kapott támogatás 27.482-EFt,

- magánszemélyektől kapott támogatás 560.-EFt,

 

VI. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról:

 

Az alapítványvezető tisztségviselői a beszámolási időszakban támogatásban nem részesültek, munkájukat díjazás és költségtérítés nélkül végezték.

 

VII. Beszámoló a 2010.évi közhasznú tevékenységről:

 

A Humán, Racionális Innovatív Alapítványt Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Apk60.188/2005/4 sorszámú végzéssel vette közhasznú nyilvántartásba, az alapítvány 2008.augusztus 26-tól kiemelten közhasznú alapítvány.

Székhelye: 4031 Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81

Adószáma: 18991512-1-09

 

Az 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c. pontjának alpontjai szerint közhasznú tevékenységet végez az alábbi területeken:

1.        (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

2.        (5) kulturális tevékenység

3.      (10) gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet

4.      (11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

Vállalkozási tevékenységet végezhet.

 

Intézményének alapítása: Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009.09.01.

 

2010 évben a kuratórium összetételében és az ellenőrző szerv összetételében nem történt változás.

 

A kuratórium tagjai:   Nemes András elnök

Kovács Sándor tag

                                    Benedek Erzsébet tag                                                                                   

Az ellenőrző szerv tagjai:  Szabó István

                                          Tarsoly Zoltánné

                                          Papp Zoltánné

 

2010. évben a megtartott ülések száma egy, az azokon született határozatok végrehajtásáról a kuratórium határidőn belül gondoskodott. A kuratórium feladatait az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően végezte.

 

Az alapítvány politikai pártoktól független, sem országgyűlési képviselőt, sem politikai pártokat nem támogat.

 

Cél szerinti tevékenységünk megegyezik az alapítvány által fenntartott Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola szakmai programjába beépített feladatokkal. Az alapítvány feladata az iskola működtetése és működési feltételeinek javítása.  Az állami normatív támogatásban részesülő iskolánk OM azonosítóval rendelkezik. Az állami támogatáson túl magánszemélyek és gazdasági társaságok adományokkal járulnak hozzá az iskola fenntartásához.

 

2010.évben az alapítványvállalkozási tevékenységet nem végzett.

 

2010. évi bevételek:

- normatív támogatás                                                     27.482.320-Ft

- pénzadományokból támogatás                                         560.000-Ft

- kapott kamat                                                                     46.002-Ft

- kerekítés                                                                                     1-Ft

Összesen:                                                                      28.088.323-Ft

 

2010. évi kiadások:                                

 -irodaszer                                                    15.101 -Ft

- egyéb anyagköltség                                    29.250-Ft

- igénybe vett szolgáltatások értéke:         178.690 -Ft

   *  postaköltség                                             1.190-Ft

   * közjegyzői, ügyvédi díj                                7.500-Ft

   * egyéb igénybevett szolg.                         170.000 Ft

 

- bankköltség                                                 13.470-Ft

- illeték                                                            6.250-Ft

-bérjárulékok                                                    1.000 Ft

-személyi jellegű kifiz.                                 315.845 Ft

-támogatás Nemes Iskola                      27.482.347 Ft

- egyéb alapítványi támogatás                       4.000 Ft

- kerekítés                                                         174 Ft

-bírságok, késedelmi pótlék                          1.249 Ft

Összes kiadás                                   28.407.376 -Ft

 

 

A 2010. évi eredmény levezetése után az alapítvány közhasznú eredménye  40.947-Ft.

 

Záró pénzkészlet:

-       betét számlán 316.672.-Ft,

-       pénztárban       5.363-Ft.

Záró pénzkészlet összesen: 322.037.-Ft.

 

 

Debrecen, 2011. március 31.

 

 

                                                                                         Nemes András

                                                                                      a kuratórium elnöke

 

 

 

 

Záradék: a közhasznúsági jelentést a kuratórium és az ellenőrző szerv a 1/2011.03.31.számú határozatával 2011.03.31-én elfogadta.