Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

4031. Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81.

 

 

 

Közhasznúsági jelentés

2013. évi

 

 

 

 

I.                           Számviteli beszámoló / mérleg, eredmény levezetés /

II.                        Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

III.                     Kimutatás a vagyon felhasználásáról

IV.                     Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

V.                        Kimutatás a kapott támogatásokról

VI.                     Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról

VII.                  Beszámoló a közhasznú tevékenységről

 

 

 

 

Debrecen, 2014.  Március 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 4031. Debrecen, Derék  u. 142 sz. X/81.

Statisztikai számjele: 18991512-9262-521-09

                Adószáma:18991512-1-09

 

                                       KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ          
                                           EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV                                        

                                                                                       adatok E Ft-ban

Sor-

szám

 

                   A tétel megnevezése

 

 

Előző év

Előző év (ek)

helyesbítése

 

  Tárgyév

  a

                        b

      c

         d

         e

  1.

A. Befektetett eszközök (2-5.sorok)

582

 

582

  2.

   I. IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

  3.

 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

582

 

582

  4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

  5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖKÉRTÉKHELYESBITÉSE

 

 

 

  6.

B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)

647

 

953

  7.

  I. KÉSZLETEK

 

 

 

  8.

 II. KÖVETELÉSEK

 

 

 

  9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

 10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

647

 

953

 11.

                                           C. Aktív időbeli elhatárolások

         

 

 

 12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

1229

 

1535

 13.

                                           D. Saját tőke (14.-19. sorok)

1034

 

1347

 14.

  I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE

50

 

50

 15.

 II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY

 

377

 

984

 16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

 17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

 18.

 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

      / KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL /

607

 

313

 19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

          

 

 

 20.

                                           E. Céltartalék

 

 

 

 21.

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

195

 

188

 22.

  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 23.

 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

195

 

188

 24.

                                           G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

     

 25.

                                           FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(13.+20.+21.+24. sor)

1229

 

1535

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 4031. Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81.                                                                

 

     KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

                                                          2013. évben adatok E Ft-ban

  Sor-

szám

 

              A tétel megnevezése

 

Előző év

Előző év/ek/

helyesbítései

 

Tárgyév

    a

                                       b

     c

         d

      e

    1.

A.      Összes közhasznú tevékenység bevétele

  / 1.+2.+3.+4.+5./

30.248

 

26.781

    2.

    1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

 

    3.

      a) alapítótól

 

 

 

    4.

      b) központi költségvetéstől

24.441

 

24.683

    5.

      c) helyi önkormányzattól

 

 

 

    6.

      d) társadalombiztosítótól

 

 

 

    7.

      e) egyéb, ebből 1%    

11

 

      7  

    8.

    2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

    9.

    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

  10.

    4. Tagdíjból származó bevétel

3.165

 

1.785

  11.

    5. Egyéb bevétel

2.631

 

   306

  12.

                                           B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

  

  13.

C. Összes bevétel (A+B)

30.248

 

26.781

  14.

                                           D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

     (1.+2.+3.+4.+5.+6. )

29.641

 

26.468

  15.

    1. Anyagjellegű ráfordítások

199

 

       2

  16.

    2. Személyi jellegű ráfordítások

788

 

 

  17.

    3. Értékcsökkenési leírás

 

 

     105

  18.

    4. Egyéb ráfordítások

28.634

 

26.284

  19.

    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

20

 

      77

  20.

    6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

  21.

                                           E. Vállalkozási tevékenység ráfordítása

     ( 1.+2.+3.+4.+5.+6. )

0

 

0

  22.

    1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

  23.

    2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

  24.

    3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

  25.

    4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

  26.

    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

  27.

    6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

  28.

F. Összes ráfordítás (D+E)

29.641

 

26.468

  29.

                                           G. Adózás előtti eredménye (B-E)

607

 

     313

  30.

                                           H. Adófizetési kötelezettség

 

 

 

  31.

                                           I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

  32.

                                           J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

607

 

    313

 

 

 

                                          

         TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

  33.

                                           A. Személyi jellegű ráfordítások

                                          

  34.

     1. Bérköltség

 

  35.

     ebből: - megbízási díjak

 

  36.

                - tiszteletdíjak

 

  37.

     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

  38.

     3. Bérjárulékok

 

  39.

                                           B. a szervezet által nyújtott támogatások

 

  40.

                                           C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

24.683

  41.

D. Továbbutalt támogatás

24.683

 

 

II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2013. évben

 

Támogat-

tást nyújtó neve

 

Kapott támogatás

 

Felhasznált

összege

 

 

Átvitel

összege

Visszafizetet

összeg

Elszá-molás

határ-

ideje

idő- pont-

ja

 

célja

 

összege

 

áthozat

előző

évi

tárgy

évi

MÁK

2013.01.07

 

2.079.083

 

 

2.079.083

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.02.06

 

2.079.083

 

 

2.079.083

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.03.05

 

2.079.083

 

 

2.079.083

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.04.05

 

2.079.083

 

 

2.079.083

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.05.06

 

2.427.747

 

 

2.427.747

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.06.05

 

2.168.999

 

 

2.168.999

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.07.05

 

2.171.999

 

 

2.171.999

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.08.05

 

2.171.999

 

 

2.171.999

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.09.05

 

2.171.999

 

 

2.171.999

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.10.07

 

2.497.799

 

 

2.497.799

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.11.07

 

 

1.004.919

 

 

1.004.919

0

 

2014-01-31

MÁK

2013.12.13

 

1.751.359

 

 

1.751.359

 

 

 

Össz:

 

 

24.683.152

 

 

24.683.152

 

 

 

 

 

 

 

Az államkincstár kiutalt normatív támogatása 2013. évben 24.683.152.-Ft volt. Ebből:

-   havi rendszeres oktatási normatíva  24.683.152. -Ft,

-   ingyenes tankönyvtámogatás           -Ft,

-   általános tankönyvtámogatás          -Ft,

-   informatikai normatíva                   -Ft,

-   szakmai vizsga támogatása             -Ft,

-   érettségi vizsga támogatása             -Ft.

 

 

A Nemes Gimnázium és Szakiskola működtetésére kiutalásra került a 2013 évben 24.683.152.- Ft

Az állami normatíva teljes összege felhasználásra került 2013-ban.

 

 

               III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2013. évben

 

 

Megnevezés

Előző évi

   összeg          

      EFt

Tárgyévi

  összeg

     EFt

                     Változás

 

               %

            EFt

 

    +

    -

     +

      -

 

                                           Saját tőke

1034

1347

 

     30,27

 

    313

 

 

 

                 Induló tőke

                 Eredmény

50

377

50

984

 

261,0

 

  

 

   607

 

  

 

 

Tárgyévi eredmény:

607

313

 

48.4

 

294

 

 

- közhasznú tevékenység eredménye

- vállalkozási tevékenység eredménye

607

313

 

 48.4

  

 294

 

 

 

                                           Kötelezettségek

195

188

 

  0,035

 

     

    7  

 

 

Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Források összesen:

 

1229

1535

 24,89

 

    306

    

 

                     

 

A saját tőke   1.347  Eft. 2013-ban

 

Bevételek:

A bevételek: 26.781 .-Eft, ebből :

-   közhasznú célú működésre kapott támogatás 24.683-Eft,

.

 

2013.évben vállalkozási tevékenységből nem volt bevétele az alapítványnak.

 

A bevételek összesen: 26.781.-Eft.

 

Kiadások:

A közhasznú tevékenység ráfordítása    26.468.-  EFt, ebből:

-   anyagjellegű ráfordítás 2 .-Eft,

-   egyéb ráfordítás 26.284.-Eft,

-   személyi jell.ráf.    0        .-Eft

-   pénzügyi műv. ráf.       77 .-Eft

-   értékcsökkenés.           105.- Eft         

 

Az eredménykimutatás szerint a 2013. évi összes bevétel  26.781. -Eft, az összes ráfordítását 26.468  EFt, a közhasznú eredmény   313 .- EFt, a   Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola  24.683.-eFt juttatásként kapott.

 

 

 

 

IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2013. évben

 

 

                                           Juttatás megnevezése

                                                 Juttatás összege

                                                             Változás

Előző évi

      EFt

Tárgyévi

      EFt

         %

   +             -

      Eft

 +               -

Közhasznú tevékenység keretében / nem pályázati úton / nyújtott

pénzbeli juttatások összesen:

               ebből adómentes:

nem pénzbeli juttatások összesen:

               ebből: adómentes

                          adóköteles

 

Pályázóknak továbbadott támogatások / kötelezettségként nyilvántartott összegből /

             pénzösszeg

             eszközérték

 

Pályázóknak adott juttatások / bevételként nyilvántartott összegből /

            pénzösszeg

            értékösszeg

 

Egyéb:

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

   24.441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.441

 

 

 

 

 

 

 

 

24.683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.683

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb cél szerinti /nem közhasznú / tevékenység keretében nyújtott

            pénzbeli juttatás

            nem pénzbeli juttatás

 

Egyéb:

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. évben az alapítvány 24.683.-Eft összegben adott juttatást:

- a fenntartásában működő Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és  Szakiskola részére

Ebből:

-   24.683.-Eft.-ot pénzbeli juttatásként,

 

 

 

 

 

 

 

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2013. évben:

 

Szám

 

                                           Támogató megnevezése

 

 

Támogatott cél

                                            Támogatás összege

                   Változás

                                           előzel

 

 

     EFt

                                            tárgyévi

       EFt

          %

    +        -

         Eft

    +             -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

Központi költségvetési szerv

Elkülönített állami pénzalap

Helyi önkormányzat és szervei

Kisebbségi települési önk.

Települési önkorm.társulása

Pályáztató

Magánszemélyek

Egyéni vállalkozók

Jogi személyiségű társaságok                       Jogi szem. nélküli társaságok                           

Közhasznú szervezetek

SZJA 1%

Egyéb

oktatás

 

 

 

 

 

oktatás

oktatás

oktatás

oktatás

 

oktatás

 

 

 

oktatás

 

24.441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.165

 

 

 

 

   2600

 

       11

       31

24.683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.785

 

 

    

 

       0

 

       7

     306

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.36

  242

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1380

 

 

 

 

2600

 

4

 

 

Összesen:

 

30.248

26.781

 

13.4

  517

3984

 

2013. évben a közhasznú működéshez kapott támogatás 26.468.-EFt, ebből:

- központi költségvetési szervtől kapott támogatás 24.683.-EFt,

- magánszemélyektől kapott támogatás 1.785.-EFt,

 

VI. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról:

 

Az alapítványvezető tisztségviselői a beszámolási időszakban támogatásban nem részesültek, munkájukat díjazás és költségtérítés nélkül végezték.

 

 

VII. Beszámoló a 2013. évi közhasznú tevékenységről:

 

A Humán, Racionális Innovatív Alapítványt Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Apk60.188/2005/4 sorszámú végzéssel vette közhasznú nyilvántartásba, az alapítvány 2008.augusztus 26-tól kiemelten közhasznú alapítvány.

Székhelye: 4031 Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81

Adószáma: 18991512-1-09

 

Az 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c. pontjának alpontjai szerint közhasznú tevékenységet végez az alábbi területeken:

1.        (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

2.        (5) kulturális tevékenység

3.      (10) gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet

4.      (11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

Vállalkozási tevékenységet végezhet.

 

Intézményének alapítása: Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009.09.01.

 

2013 évben a kuratórium összetételében és az ellenőrző szerv összetételében nem történt változás.

 

A kuratórium tagjai:   Nemes András elnök

Kovács Sándor tag

                                    Benedek Erzsébet tag                                                                                             

Az ellenőrző szerv tagjai:  Szabó István

                                          Tarsoly Zoltánné

                                          Papp Zoltánné

 

 

2013. évben a megtartott ülések száma hat, az azokon született határozatok végrehajtásáról a kuratórium határidőn belül gondoskodott. A kuratórium feladatait az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően végezte.

 

Az alapítvány politikai pártoktól független, sem országgyűlési képviselőt, sem politikai pártokat nem támogat.

 

 

Cél szerinti tevékenységünk megegyezik az alapítvány által fenntartott Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola szakmai programjába beépített feladatokkal. Az alapítvány feladata az iskola működtetése és működési feltételeinek javítása.  Az állami normatív támogatásban részesülő iskolánk OM azonosítóval rendelkezik. Az állami támogatáson túl magánszemélyek és gazdasági társaságok adományokkal járulnak hozzá az iskola fenntartásához.

 

 

2013. évben az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.

 

 

2013. évi bevételek:

- normatív támogatás                                                   24.683.152.-Ft

- pénzadományokból támogatás                                    1.785.000.-Ft

- egyéb támogatás                                                             283.650.-Ft

- kapott kamat                                                                     28.715.-Ft

Összesen:                                                                     26.780.517.-Ft

 

2013. évi kiadások:                                

 

 -irodaszer                                                       1.710.- Ft

- egyéb anyagköltség                                                -Ft

- igénybe vett szolgáltatások értéke:                     -Ft

-  postaköltség                                                  7.493-Ft

 - bankköltség                                                 77.208.Ft

- szakkönyv                                                  392.940.-Ft

- kiküldetés                                                   917.870.-Ft

-bérjárulékok                                                             -Ft

-személyi jellegű kifiz.                                             -Ft

-támogatás Nemes Iskola                        24.683.152-Ft

- egyéb alapítványi támogatás                                 -Ft

- kerekítés                                                                  -Ft

-bírságok, késedelmi pótlék                                      -Ft

- egyéb költségek                                         388.582.-Ft

Összes kiadás                                        26.468.955.-Ft

 

 

A 2013. évi eredmény levezetése után az alapítvány közhasznú eredménye  311.562,-Ft.

 

Záró pénzkészlet:

-   betét számlán   463.679.-Ft.

-   pénztárban       488.885.-Ft.

Záró pénzkészlet összesen: 952.564.-Ft.

 

 

Debrecen, 2014. március 20.

 

 

                                                                                         Nemes András

                                                                                      a kuratórium elnöke

 

 

 

 

Záradék: a közhasznúsági jelentést a kuratórium és az ellenőrző szerv az  1/2014.03.20. számú határozatával  2014. 03. 20-án elfogadta.