Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

4031. Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81.

 

 

 

Közhasznúsági jelentés

2011. évi

 

 

 

 

I.                           Számviteli beszámoló / mérleg, eredmény levezetés /

II.                         Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

III.                      Kimutatás a vagyon felhasználásáról

IV.                      Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

V.                        Kimutatás a kapott támogatásokról

VI.                      Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról

VII.                   Beszámoló a közhasznú tevékenységről

 

 

 

 

Debrecen, 2012.  április 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 4031. Debrecen, Derék  u. 142 sz. X/81.

Statisztikai számjele: 18564462-9262-521-09

                Adószáma:188991512-1-09

 

                                       KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ         
                                           EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011 ÉV                                        

                                                                                       adatok E Ft-ban

Sor-

szám

 

                   A tétel megnevezése

 

 

Előző év

Előző év (ek)

helyesbítése

 

  Tárgyév

  a

                        b

      c

         d

         e

  1.

A. Befektetett eszközök (2-5.sorok)

284

 

284

  2.

   I. IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

  3.

 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

284

 

284

  4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

  5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖKÉRTÉKHELYESBITÉSE

 

 

 

  6.

B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)

322

 

338

  7.

  I. KÉSZLETEK

 

 

 

  8.

 II. KÖVETELÉSEK

 

 

 

  9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

 10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

322

 

338

 11.

                                           C. Aktív időbeli elhatárolások

         

 

 

 12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

606

 

622

 13.

                                           D. Saját tőke (14.-19. sorok)

412

 

621

 14.

  I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE

50

 

50

 15.

 II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY

 

321

 

362

 16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

 17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

 18.

 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

      / KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL /

41

 

209

 19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

          

 

 

 20.

                                           E. Céltartalék

 

 

 

 21.

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

194

 

1

 22.

  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 23.

 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

194

 

1

 24.

                                           G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

     

 25.

                                           FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(13.+20.+21.+24. sor)

606

 

622

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése: Humán, Racionális Innovatív Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 4031. Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81.                                                                

 

     KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

                                                          2011. évben adatok E Ft-ban

  Sor-

szám

 

              A tétel megnevezése

 

Előző év

Előző év/ek/

helyesbítései

 

Tárgyév

    a

                                       b

     c

         d

      e

    1.

A.      Összes közhasznú tevékenység bevétele

  / 1.+2.+3.+4.+5./

28.088

 

30.799

    2.

    1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

 

    3.

      a) alapítótól

 

 

 

    4.

      b) központi költségvetéstől

27.482

 

27.389

    5.

      c) helyi önkormányzattól

 

 

 

    6.

      d) társadalombiztosítótól

 

 

 

    7.

      e) egyéb, ebből 1%    

 

 

 

    8.

    2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

    9.

    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

  10.

    4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

  11.

    5. Egyéb bevétel

606

 

3.410

  12.

                                           B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

  13.

C. Összes bevétel (A+B)

28.088

 

30.799

  14.

                                           D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

     (1.+2.+3.+4.+5.+6. )

28.047

 

30.590

  15.

    1. Anyagjellegű ráfordítások

243

 

25

  16.

    2. Személyi jellegű ráfordítások

316

 

64

  17.

    3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

  18.

    4. Egyéb ráfordítások

27.488

 

30.480

  19.

    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

21

  20.

    6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

  21.

                                           E. Vállalkozási tevékenység ráfordítása

     ( 1.+2.+3.+4.+5.+6. )

0

 

0

  22.

    1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

  23.

    2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

  24.

    3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

  25.

    4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

  26.

    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

  27.

    6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

  28.

F. Összes ráfordítás (D+E)

28.047

 

30.590

  29.

                                           G. Adózás előtti eredménye (B-E)

41

 

209

  30.

                                           H. Adófizetési kötelezettség

 

 

 

  31.

                                           I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

  32.

                                           J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

41

 

209

 

 

 

                                          

         TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

  33.

                                           A. Személyi jellegű ráfordítások

                                          

  34.

     1. Bérköltség

 

  35.

     ebből: - megbízási díjak

 

  36.

                - tiszteletdíjak

 

  37.

     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

64

  38.

     3. Bérjárulékok

 

  39.

                                           B. a szervezet által nyújtott támogatások

 

  40.

                                           C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

27.389

  41.

D. Továbbutalt támogatás

27.389

 

 

II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. évben

 

Támogat-

tást nyújtó neve

 

Kapott támogatás

 

Felhasznált

összege

 

 

Átvitel

összege

Visszafizetet

összeg

Elszá-molás

határ-

ideje

idő- pont-

ja

 

célja

 

összege

 

áthozat

előző

évi

tárgy

évi

MÁK

2011.01.10

 

2.034.715

 

 

2.034.715

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-02.10

 

2.034.715

 

 

2.034.715

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-03-10

 

2.034.715

 

 

2.034.715

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-04-08

 

2.034.715

 

 

2.034.715

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-05-10

 

3.748.279

 

 

3.748.279

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-06-10

 

2.867.133

 

 

2.867.133

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-07-12

 

2.865.884

 

 

2.865.884

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-08-12

 

2.867.133

 

 

2.867.133

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-09-12

 

2.867.133

 

 

2.867.133

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-10-10

 

2.867.133

 

 

2.867.133

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-11-10

 

 

2.867.133

 

 

2.867.133

0

 

2012-01-31

MÁK

2011-11-16

 

-1.700.135

 

 

-1.700.135

visszaut.

 

2012-01-31

Össz:

 

 

27.388.553

 

 

27.388.553

 

 

 

 

 

 

 

Az államkincstár kiutalt normatív támogatása 2011. évben 27.388.553.-Ft volt. Ebből:

-       havi rendszeres oktatási normatíva  27.388.553 -Ft,

-       ingyenes tankönyvtámogatás           -Ft,

-       általános tankönyvtámogatás          -Ft,

-       informatikai normatíva                   -Ft,

-       szakmai vizsga támogatása             -Ft,

-       érettségi vizsga támogatása             -Ft.

 

 

A Nemes Gimnázium és Szakiskola működtetésére kiutalásra került a 2011 évben 27.388.553.- Ft

 Az állami normatíva teljes összege felhasználásra került 2011-ben.

 

 

               III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011. évben

 

 

Megnevezés

Előző évi

   összeg           

      EFt

Tárgyévi

  összeg

     EFt

                     Változás

 

               %

            EFt

 

    +

    -

     +

      -

 

                                           Saját tőke

412

621

     50,72

 

    209

 

 

 

                 Induló tőke

                 Eredmény

50

321

50

362

 

12,77

 

  

 

   41

 

  

 

 

Tárgyévi eredmény:

41

209

509.75

 

  168

 

 

 

- közhasznú tevékenység eredménye

- vállalkozási tevékenység eredménye

41

209

 509,75

 

   168

 

 

 

 

                                           Kötelezettségek

194

1

 

  0,005

     

 193  

 

 

Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Források összesen:

 

606

622

 2,64

 

    16

    

 

                     

 

A saját tőke 428.-Eft.

 

Bevételek:

A bevételek: 30.799 .-Eft, ebből :

-       közhasznú célú működésre kapott támogatás 27.389.-Eft,

.

 

2011.évben vállalkozási tevékenységből nem volt bevétele az alapítványnak.

 

A bevételek összesen: 30.799.-Eft.

 

Kiadások:

A közhasznú tevékenység ráfordításai 30.590 .-EFt, ebből:

-       anyagjellegű ráfordítás 25.-Eft,

-       egyéb ráfordítás 30.480.-Eft,

-       személyi jell.ráf. 64.-Eft

-       rendkívüli ráfordítás 21 .-Eft.

 

Az eredménykimutatás szerint a 2011. évi összes bevétel 30.799 -Eft, az összes ráfordítását 30.590 EFt, a közhasznú eredmény   209.-Eft   Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola  30.480.-eFt juttatásként kapott

 

 

 

 

IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2010. évben

 

 

                                           Juttatás megnevezése

                                                 Juttatás összege

                                                             Változás

Előző évi

      EFt

Tárgyévi

      EFt

         %

   +             -

      Eft

 +               -

Közhasznú tevékenység keretében / nem pályázati úton / nyújtott

pénzbeli juttatások összesen:

               ebből adómentes:

nem pénzbeli juttatások összesen:

               ebből: adómentes

                          adóköteles

 

Pályázóknak továbbadott támogatások / kötelezettségként nyilvántartott összegből /

             pénzösszeg

             eszközérték

 

Pályázóknak adott juttatások / bevételként nyilvántartott összegből /

            pénzösszeg

            értékösszeg

 

Egyéb:

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

27.482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.482

 

 

 

 

 

 

 

 

27.389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Egyéb cél szerinti /nem közhasznú / tevékenység keretében nyújtott

            pénzbeli juttatás

            nem pénzbeli juttatás

 

Egyéb:

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. évben az alapítvány 27.389.-Eft összegben adott juttatást:

- a fenntartásában működő Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és  Szakiskola  27.389.-EFt-ot,

Ebből:

-       27.389.-Eft.-ot pénzbeli juttatásként,

 

 

 

 

 

 

 

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2011. évben:

 

Szám

 

                                           Támogató megnevezése

 

Támogatott cél

                                            Támogatás összege

                   Változás

                                           előzel

 

 

     EFt

                           tárgyévi

       EFt

          %

    +        -

         Eft

    +             -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

Központi költségvetési szerv

Elkülönített állami pénzalap

Helyi önkormányzat és szervei

Kisebbségi települési önk.

Települési önkorm.társulása

Pályáztató

Magánszemélyek

Egyéni vállalkozók

Jogi személyiségű társaságok

Jogi szem. nélküli társaságok

Közhasznú szervezetek

SZJA 1%

Egyéb

oktatás

 

 

 

 

 

oktatás

oktatás

oktatás

oktatás

 

oktatás

27.482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

27.389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

605,7

0.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

2832

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

28.042

30.781

9,76

 

2739

 

 

2011. évben a közhasznú működéshez kapott támogatás 30.588.-EFt, ebből:

- központi költségvetési szervtől kapott támogatás 27.389.-EFt,

- magánszemélyektől kapott támogatás 3.392.-EFt,

 

VI. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról:

 

Az alapítványvezető tisztségviselői a beszámolási időszakban támogatásban nem részesültek, munkájukat díjazás és költségtérítés nélkül végezték.

 

VII. Beszámoló a 2011. évi közhasznú tevékenységről:

 

A Humán, Racionális Innovatív Alapítványt Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Apk60.188/2005/4 sorszámú végzéssel vette közhasznú nyilvántartásba, az alapítvány 2008.augusztus 26-tól kiemelten közhasznú alapítvány.

Székhelye: 4031 Debrecen, Derék u. 142 sz. X/81

Adószáma: 18991512-1-09

 

Az 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c. pontjának alpontjai szerint közhasznú tevékenységet végez az alábbi területeken:

1.        (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

2.        (5) kulturális tevékenység

3.      (10) gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet

4.      (11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

Vállalkozási tevékenységet végezhet.

 

Intézményének alapítása: Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009.09.01.

 

2011 évben a kuratórium összetételében és az ellenőrző szerv összetételében nem történt változás.

 

A kuratórium tagjai:   Nemes András elnök

Kovács Sándor tag

                                    Benedek Erzsébet tag                                                                                   

Az ellenőrző szerv tagjai:  Szabó István

                                          Tarsoly Zoltánné

                                          Papp Zoltánné

 

2011. évben a megtartott ülések száma egy, az azokon született határozatok végrehajtásáról a kuratórium határidőn belül gondoskodott. A kuratórium feladatait az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően végezte.

 

Az alapítvány politikai pártoktól független, sem országgyűlési képviselőt, sem politikai pártokat nem támogat.

 

Cél szerinti tevékenységünk megegyezik az alapítvány által fenntartott Nemes Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola szakmai programjába beépített feladatokkal. Az alapítvány feladata az iskola működtetése és működési feltételeinek javítása.  Az állami normatív támogatásban részesülő iskolánk OM azonosítóval rendelkezik. Az állami támogatáson túl magánszemélyek és gazdasági társaságok adományokkal járulnak hozzá az iskola fenntartásához.

 

2011. évben az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.

 

2011. évi bevételek:

- normatív támogatás                                                     27.388.553-Ft

- pénzadományokból támogatás                                       3.392.000-Ft

- kapott kamat                                                                      18.243-Ft

Összesen:                                                                      30.798.796.-Ft

2011. évi kiadások:                                

 

 -irodaszer                                                     16.190-Ft

- egyéb anyagköltség                                      7.375-Ft

- igénybe vett szolgáltatások értéke:                    -Ft

- postaköltség                                                  2.046-Ft

  - bankköltség                                                20.750-Ft

- illeték                                                                      -Ft

-bérjárulékok                                                             -Ft

-személyi jellegű kifiz.                                  64.060-Ft

-támogatás Nemes Iskola                        27.388.553-Ft

- egyéb alapítványi támogatás                  3.091.000-Ft

- kerekítés                                                                  -Ft

-bírságok, késedelmi pótlék                                      -Ft

Összes kiadás                                        30.589.974.-Ft

 

 

A 2011. évi eredmény levezetése után az alapítvány közhasznú eredménye  208.822,-Ft.

 

Záró pénzkészlet:

-       betét számlán   282.744.-Ft,

-       pénztárban          55.115.-Ft.

Záró pénzkészlet összesen: 337.859.-Ft.

 

 

Debrecen, 2012. április 20.

 

 

                                                                                         Nemes András

                                                                                      a kuratórium elnöke

 

 

 

 

Záradék: a közhasznúsági jelentést a kuratórium és az ellenőrző szerv az  1/2012.04.20. számú határozatával  2012. 04. 20-án elfogadta.